Marrja me qira me shokë dhome

Kur një shok dhome nuk paguan qira

Banorët mund të bien dakord të ndajnë qiranë në çfarëdo mënyre që dëshirojnë. Megjithatë, marrëveshjet midis shokëve të dhomës nuk janë të detyrueshme për qiradhënësin: Qiradhënësi mund të kërkojë shumën e plotë të qirasë nga kushdo që ka nënshkruar kontratën e qirasë. Pronarët shpesh vendosin një marreveshje në kontratë ku thuhet se të gjithë qiramarrësit janë “bashkërisht dhe individualisht” përgjegjës për pagesën e qirasë dhe respektimin e kushteve të marrëveshjes. Nëse një qiramarrës nuk mund të paguajë një pjesë të qirasë në një muaj të caktuar, ose thjesht largohet, qiramarrësi  tjetër duhet të paguajë qiranë e plotë.

Pronarët shpesh këmbëngulin të marrin një çek qiraje për të gjithë qiranë. Ata nuk duan të shqetësohen me çeqe të shumëfishta nga rezidentët, edhe nëse secili nga qiramarrësi paguan në kohë dhe çeqet i shtohen qirasë së plotë. Këtë lloj politike të qiradhënjës e cakton vetë pronari dhe varet nga ju sa pajtoheni me të.

Kur një shok dhome shkel marrëveshjen e qirasë

Një qiradhënës mund t’i mbajë ligjërisht të gjithë qiramarrësit përgjegjës për veprimet negative të vetëm njërit dhe t’i ndërpresë qiramarrjen e secilit me njoftimin e duhur. Për shembull, dy banorë mund të dëbohen edhe nëse vetëm njëri prej tyre e ka dëmtuar rëndë pronën ose ka shkelur në ndonjë mënyrë tjetër marrëveshjen e qirasë.

Mosmarrëveshjet midis shokëve të dhomës

Për të shumë lloje të arsyeve, marrëveshjet midis shokëve të dhomës shpesh nuk funksionojnë. Nëse keni ndarë një apartament ose shtëpi, patjetër keni pas ndonjë shokë  të dhomës që luajnë stereo me zë të lartë, nuk lajnë kurrë një pjatë, paguajnë pjesën e tyre të qirasë me vonesë, kanë shumë mysafirë gjatë natës, lënë rrobat e palestrës në tryezën e kuzhinës ose përndryshe ju çmendni. Nëse situata përkeqësohet mjaftueshëm, ka të ngjarë të përfundoni duke debatuar me shokët e dhomës se kush duhet të largohet.

Megjithatë, ju nuk mund (me disa përjashtime) të përfundoni qiranë e shokut tuaj të dhomës duke paraqitur një kërkesë për dëbim. Një përjashtim është nëse ju paguani pjesë më të madhe të qirasë, dhe kjo ju bërë pronari i shokut të dhomës (nënqiramarrësit).

Si të shmangni problemet me shokun e dhomës

Ju mund të shmangni shumë probleme duke vendosur kritere të qarta në fillim të banimit tuaj. Uluni me shokët e dhomës dhe diskutoni situatën tuaj të jetesës. Pasi të keni arritur marrëveshje se si t’i trajtoni gjërat si pagimi i qirasë, ndarja e shërbimeve komunale dhe pastrimi i banesës, mund të hartoni marrëveshjen tuaj për shokun e dhomës.

Nëse lind një problem i madh që nuk mund të punoni me shokët tuaj të dhomës, merrni parasysh të konsultoheni me një avokat lokal qiradhënës-qiramarrës për këshilla se si ta zgjidhni më mirë këtë çështje.

Join The Discussion

Compare listings

Compare